Anzac Dawn Service

Anzac Day,記念為我哋自由而犧牲嘅士兵。剛過去的Anzac Day,我參加了喺Sorrento 沙灘旁舉行嘅紀念集會,第一次不參加自己本區街坊所舉辦的活動。踏正早上6點,號角吹起,紀念儀式開始,短短15分鐘,Lest We Forget。